• Naše mateřská škola má tři třídy
  • Jménem mateřské školy jedná ředitelka Zdeňka Drábková
  • Zřizovatelem je Obec Podluhy
  • Mateřská škola má možnost umístit 39 dětí – 30 v budově mateřské školy, 9 na odloučeném pracovišti – Obecní úřad Podluhy
  • Naše mateřská škola s celodenním provozem se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávácím programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu s názvem S písničkou po celý rok a dále pak do Třídních vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy
  • Stravu pro děti zajišťuje školní jídelna, vedoucí školní jídelny je ředitelka Zdeňka Drábková
  • Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy, zpravidla v dubnu – květnu daného roku
  • O přijetí – nepřijetí dítěte do mateřské školy jdou rodiče informováni rozhodnutím ředitelky školy
  • Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let zdravotně, smyslově a duševně způsobilé dle vyhlášky č. 14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, při nenaplnění kapacity školy mohou být přijaty i děti mladší tří let
  • Strava a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se hradí inkasem, ve výjimečných případech trvalým příkazem

 

Naším hlavním cílem je šťastné a spokojené dítě. To pro nás znamená spolupodílet se na výchově a vzdělávání zdravého a vyrovnaného člověka, který si váží nejen sám sebe, ale i druhých lidí.

Kde nás najdete