Vážení rodiče,

Platba stravného za příslušný kalendářní měsíc se bude strhávat v následujícím měsíci podle skutečně odebraných jídel v uplynulém měsíci:

  • a) inkasem – povolení k inkasní platbě je možné zřídit v internetovém bankovnictví nebo přímo  v bankovním ústavu, inkaso bude prováděno od 10. do 13. dne zpětně podle skutečně odebraných jídel – v měsíci říjnu za měsíc září atd.) Povolení k inkasu – číslo účtu, ze kterého bude platba strhávána, předá zákonný zástupce ředitelce školy.
  • b) bezhotovostně (ve výjimečných případech, pouze po domluvě s ředitelkou školy) dle skutečně odebraných jídel.

Číslo účtu školy 51-4869010297/0100, variabilní symbol – jméno dítěte.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravné, může být dítěti dle § 35 odst. d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ukončena docházka do mateřské školy.

Platba školného

Výše školného 450 Kč za měsíc za celodenní docházku. 

Platby se hradí inkasní platbou.

V červenci a srpnu, kdy je zkrácený provoz, se stanoví výše částky na jeden den. Tato částka se násobí počtem dnů, kdy je MŠ v provozu. Za dítě odhlášené na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen se úplata  sníží na nulu.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce:

  • a)  inkasem – inkasní platbu je možné zřídit v internetovém bankovnictví nebo přímo  v bankovním ústavu, inkaso bude prováděno od 10. do 13. dne v měsíci (souhlas s inkasem s číslem účtu, ze kterého bude platba strhávána, předá zákonný zástupce ředitelce školy).
  • b) bezhotovostně (výjimečně a pouze po domluvě s ředitelkou školy) – zadáním trvalého příkazu v bankovním ústavu ve výši 450,- Kč ke 12. dni v měsíci, č. účtu školy 51-4869010297/0100, variabilní symbol – jméno dítěte.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravné, může být dítěti dle § 35 odst. d zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ukončena docházka do mateřské školy.

Výše úplaty je stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti ní odvolat.

Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu školy.